Zastaw rejestrowy jako dobre zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony wyłącznie na rzeczach ruchomych (surowce, półfabrykaty, park maszynowy, pojazdy mechaniczne, przedmioty wartościowe) oraz na prawach zbywalnych jak akcje lub obligacje. Zastaw rejestrowy związany jest z pojęciem zastawnika (osoby, której wierzytelność została zastawiona) oraz zastawcy (właściciela rzeczy, na której został dokonany zastaw). Zastaw rejestrowy może być ustanowiony również w przypadku rzeczy lub praw, które zastawca nabędzie w przyszłości.

W takiej sytuacji zastaw staje się uprawomocniony i skuteczny w chwili ich nabycia przez zastawcę. Głównym celem ustanawiania zastawu jest przede wszystkim zabezpieczenie wierzytelności wierzyciela, tak aby wszelkie roszczenia wobec dłużnika zostały zaspokojone. Zastawnik ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami dłużnika w zaspokajaniu swoich roszczeń z rzeczy na której ustanowiony został zastaw rejestrowy. Zastaw wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności. Zastaw powinien być zgłoszony do rejestru prowadzonego przez sady gospodarcze. Ważne jest to, ze przedmiot zastawu może być pozostawiony u zastawcy. Chcąc dokonać zastawu, konieczne jest spisanie umowy pomiędzy wierzycielem a właścicielem danej rzeczy. Zastaw rejestrowy może być obok zastawu na zasadach ogólnych i zastawu na prawach forma zabezpieczenia kredytu. Z uwagi na pozostawienie przedmiotu zastawu w posiadaniu kredytobiorcy, jest to bardzo korzystna forma dla klientów banków. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym, może być ono dokonany celem zabezpieczenia wierzytelności takich podmiotów jak Skarb Państwa i inne państwowe osoby prawne, gminy, związki międzygminne, banki krajowe, banki zagraniczne, międzynarodowe organizacje finansowe. Zastaw rejestrowy jest powszechnie stosowany.