Skarbcu otwórz się

Luty 26
06:39 2010
Oceń ten artykuł

Nowy rok inwestycyjny przynosi coraz to nowe informacje na temat sytuacji jaka panuje w funduszach inwestycyjnych. Wprawdzie wyniki poszczególnych funduszy nie rzucają na kolana, ale warto z niektórymi się zapoznać. Na przykład bardzo dobrze na tle innych funduszy wypadł fundusz skarbiec, a ściśle fundusze zarządzane przez skarbiec tfi. I tak na przykład w styczniu skarbiec-top funduszy zagranicznych fio okazał się w swojej grupie najlepszy. Trzecie miejsce wśród funduszy “akcji polskich uniwersalne” zajął subfundusz akcji skarbiec – akcja. Podobne miejsce zajął subfundusz zrównoważony skarbiec-waga w kategorii “mieszane polskie uniwersalne”, z równie wysoką nota w rankingu długoterminowym. Jak widać fundusz skarbiec zupełnie nieźle sobie radzi na rynku funduszy, bardzo dobrze też sobie radzą jak widać fundusze mieszane czyli po prostu hybrydy.
– Nieźle, ale inwestorzy powinni być bardzo ostrożni w inwestowaniu w fundusze mieszane – twierdzi analityk rynku finansowego. Na początek kilka zdań o funduszach mieszanych zwanych też  hybrydami. Do funduszy tych zaliczamy fundusze: zrównoważone, stabilnego wzrostu, z ochroną kapitału oraz aktywnej alokacji. Czy różnią się od siebie? Fundusze zrównoważone inwestują od 40 do 60 procent w akcje, pozostałe aktywa inwestowane są w papiery dłużne, głównie w obligacje. Fundusze stabilnego wzrostu inwestują do 40 procent w akcje oraz instrumenty podobne, pozostałe środki inwestowane są w papiery dłużne. Fundusze z ochroną kapitału mają za zadanie zabezpieczenie przed spadkami wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu, poprzez alokowanie portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie. Ciekawym rozwiązaniem są fundusze aktywnej alokacji, bowiem w przeciwieństwie do funduszy zrównoważonych czy też funduszy stabilnego wzrostu,  funduszach aktywnej alokacji udział akcji i obligacji nie jest stały, lecz może się zmieniać od 0 do nawet 100 procent. Na potencjalne zyski z tych funduszy ma wpływ koniunktura panująca nie giełdzie. Dużo też zależy od zarządzania tymi funduszami.
Opinia wśród inwestorów na temat funduszy hybrydowych dotąd nie była najlepsza, określano je nawet mianem babskich funduszy. Zdaniem wielu inwestorów takie zrównoważone inwestowanie nie przystoi prawdziwym inwestorom, a tylko kobietom. Hybrydami więc raczej nie splamią sobie rąk. Jest to zdecydowanie błędna opinia, bowiem fundusze mieszane zyskują coraz większe uznanie, coraz lepiej też na tle innych funduszy inwestycyjnych prezentują się ich wyniki. Przykładem niech będzie fundusz skarbiec, a właściwie subfundusz zrównoważony skarbiec – waga.