Polisa na życie

Styczeń 12
14:58 2012
Oceń ten artykuł

Polisa na życie często mylona jest z ubezpieczeniem emerytalnym. Spowodowane jest to tym, że zarówno w tym przypadku jak i w drugim środki gromadzone są długo terminowo i ostatecznie wypłacane jednorazowo lub w mniejszych częściach. Wbrew temu co twierdzi większość społeczeństwa ubezpieczenie na życie powinno być stosowane nie tylko w odniesieniu do ubezpieczeń obejmujących ryzyko śmierci, ale także jako ubezpieczenie odnośnie dożycia określonego wieku.

Każda firma ubezpieczeniowa cechuje się innymi wymaganiami względem kosztów ubezpieczenia. Górna granica nie jest często normowana jednakże w związku z kosztami związanymi z realizacją umowy ubezpieczyciele określają minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 358 kodeksu cywilnego: „jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej”. Oznacza to, że istnieje możliwość waloryzacji kwoty ustalonej w umowie, jeżeli po powstaniu zobowiązania nastąpiła znacząca zmiana siły nabywczej pieniądza. Ubezpieczenie na życie dzieli się na kilka rodzajów. Podzielić możemy je w zależności od kilku fundamentalnych kryteriów. Pierwszym z nich jest charakter danej polisy. Wyróżniamy ubezpieczenie ochronne (których celem jest uzyskanie przez ubezpieczonego lub jego najbliższych środków finansowych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego) oraz oszczędnościowe (których celem jest zapewnienie ubezpieczonemu lub osobom przez niego uprawnionym korzyści finansowych z wpłaconych składek niezależnie od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego). Ze względu na czas trwania możemy podzielić je na ubezpieczenie terminowe oraz ubezpieczenie dożywotnie.