Kredyty studenckie-jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku?

Warunki otrzymania kredytu studenckiego reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku. To właśnie w nim można przeczytać jak powinny wyglądać wnioski o kredyty studenckie.

Przede wszystkim wniosek składamy na formularzu ustalonym przez wybrany przez studenta bank. Nieprzekraczalny termin składania wniosku to 15 listopada.
Wniosek zawiera podstawowe informacje o studencie: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Poza tym muszą się w nim pojawić dane dotyczące studiów (nazwa i adres uczelni, poziom i tryb studiów) oraz dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

Do wniosku o kredyt studencki dołącza się także zaświadczenie z uczelni o studiach, dokumenty potwierdzające dane osobowe kredytobiorcy, informację o innych kontynuowanych lub ukończonych studiach. Potrzebne będą również: oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta oraz członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informacje o dochodach studenta i członków jego rodziny.

Kompletny wniosek składamy w jednym z banków, z którym  Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich ( Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., PKO Bank Polski S.A.).

Do 25 listopada banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się kredyty studenckie. Ten przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacje o liczbie wniosków i zawiadamia banki, jeśli ten sam student złożył wniosek o kredyt w więcej niż jednym banku.

To właśnie na podstawie tych danych określa się maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania pożyczki, jaką jest kredyt studencki.