Kredyt studencki zapewnia stały przypływ gotówki na konto.

Preferencyjny kredyt studencki oferowany jest między innymi przez największy bank w Polsce PKO BP SA. Kredyt studencki jest proponowany na specjalnych warunkach dla studentów, gdyż cześć kosztów oprocentowania pokrywana jest przez budżet państwa.

 

Finansowany jest on częściowo dzięki Funduszowi Pożyczek i Kredytów Studenckich działającemu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Student , który chce otrzymać kredyt na korzystnych warunkach nie może osiągać dochodów oraz dochód przypadający na członka rodziny nie może być większy niż ten jaki jest co roku podawany do wiadomości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2010/2011 było to 2100 zł. Oprócz PKO BP kredyt studencki udzielają takie banki jak PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Mazowiecki Bank Regionalny SA.

 

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest bardzo atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do podobnych produktów udzielanych na zasadach komercyjnych. Kredyt studencki oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi 1,20 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Narodowy Bank Polski. Odsetki naliczane przez bank do spłaty zobowiązania wynoszą połowę stopy redyskonta weksli NBP. Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu lub tez o wcześniejszą spłatę nie są pobierane żadne opłaty. Jednak od każdej wypłaconej raty kredytu bank może pobrać prowizję ustaloną w cenniku opłat i prowizji podanym do publicznej wiadomości przez kredytodawcę. Gdy student skorzysta z poręczenia przez BGK, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego będzie pobierana prowizja w wysokości 1,5 % od każdej poręczonej raty kredytu. Kredyt studencki może być umorzony w wysokości 20 % kwoty najlepszym studentom, którzy znajda się w gronie 5 % najlepszych absolwentów.