Fundusz powierniczy, definicja, znaczenie

Styczeń 27
12:52 2012
Fundusz powierniczy, definicja, znaczenie
Ocena: 5 z: 1

Fundusz powierniczy, definicja i znaczenie.

Pieniądz ma być wykorzystywany do pomnażania kapitału. W tym celu powołane zostały specjalne instytucje, wyręczające ludzi z kapitałem, ale bez koniecznej do jego pomnażania wiedzy. Taką instytucją jest fundusz powierniczy (dziś fundusz inwestycyjny).

Przyjrzyjmy się mu bliżej.
W polskim prawie zbiorowe inwestowanie pojawiło się w roku 1991- zostało wpisane do ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Celem było nadanie organizacyjnego charakteru wspólnemu inwestowaniu, odznaczającemu się dowolnym momentem przystąpienia i wystąpienia, zależnym od zainteresowanego. Zadaniem funduszy zaś inwestowanie na rynku kapitałowym czyli decydowanie w co lokować powierzone pieniądze. Skutkiem takich działań miało być pomnażanie zgromadzonych środków, czego efektem był wzrost wartości jednostki uczestnictwa.

Na majątek funduszu powierniczego składały się połączone środki finansowe inwestorów indywidualnych. Pieniądze, powierzane funduszowi powierniczemu przez inwestorów ulegają przeliczeniu na jednostki uczestnictwa a te z kolei wyrażają proporcjonalny udział w majątku funduszu powierniczego. Realny zarobek uczestnika występuje w chwili wycofania przez niego pieniędzy (a to odbywa się za sprawą umorzenia jednostki uczestnictwa) jeżeli cena umarzanej jednostki uczestnictwa jest wyższa od ceny jej zakupu. Cena zakupu musi być dodatkowo powiększona o kwotę pobranych prowizji i skorygowana o stopę inflacji w danym okresie.

Fundusz powierniczy: zarządzanie

To z kolei zadanie zespołu specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Mają oni przestrzec inwestora przed stratą oraz jej zapobiec a dodatkowo dbać o wzrost wartości udziałów.

Fundusz powierniczy: rodzaje

Wyróżnić możemy 2 rodzaje funduszy powierniczych:

Fundusz akcji
Fundusz obligacji

Są one wyrazem możliwości określenia przez inwestora sposobu inwestowanie pieniędzy.
Formalnie fundusze powiernicze już nie istnieją – zastąpiły je fundusze inwestycyjne na skutek wprowadzenia ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych

Centrumkredyt poleca